Storm Ballet – Talentové centrum tance

Vítejte v Talentovém centru tance, kde otevíráme dveře do světa všem talentům! Náš komplexní program zahrnuje všechny artové tance, stejně jako dramatickou výchovu. Naše otevřenost je klíčová – poskytujeme prostor pro kreativitu a objevování vlastních schopností ve světě uměleckého a moderního tance, individuální přístup podporuje každého žáka na cestě k objevování vlastního tanečního potenciálu. Každé dítě u nás nachází prostor pro svou unikátní taneční cestu.
Věříme, že sdílení zkušeností a práce v harmonickém týmu posiluje nejen individuální schopnosti, ale také buduje pevný základ pro celkový rozvoj našich dětí.
Přijďte k nám, kde se talent spojuje s vášní a kde každý krok v tanci vede k vlastnímu cíli!

Rozdělení skupin

01

Přípravka A, předškolní věk od 4–5let

02

Přípravka B, předškolní věk od 5–7let

03

Mini děti, školní věk od 7–9let

04

Děti, školní věk od 9–12let

05

Junioři 1, školní věk od 12–14let

06

Junioři 2, školní věk od 12–15let

07

Inspiro, školní věk od 14+let

08

Sólisté – děti, junioři, Inspiro

Rozvrh

Ke stažení
.XLS

ROZDĚLENÍ TÝMŮ

 • Přípravka A, předškolní věk od 4–5let
 • Přípravka B, předškolní věk od 5–7let
 • Mini děti, školní věk od 7–9let
 • Děti, školní věk od 9–12let
 • Junioři 1, školní věk od 12–14let
 • Junioři 2, školní věk od 12–15let
 • Inspiro, školní věk od 14+let
 • Sólisté – děti, junioři, Inspiro,

Všeobecné zaměření:

Průběh hodiny:

 • Přivítání a seznámení: Začínáme přátelským uvítáním a stručným přehledem toho, co nás čeká.
 • Rozcvičení a zahřátí: Energické rozcvičení a zahřátí těla, abychom byli připraveni na taneční lekci, pro menší děti i formou různých her.
 • Taneční improvizace: Dáváme dětem prostor pro spontánní projev a experimentování s různými pohyby.
 • Posilování a protažení: Pracujeme na posílení svalů a protažení těla pro lepší techniku, prevenci zranění a zvýšení celkové flexibilnosti.
 • Technika a variace: Procvičujeme technické prvky pomocí tanečních vazeb a krátkých variací.
 • Akrobacie: Zkoušíme základní akrobatické prvky a posilujeme koordinaci a rovnováhu.
 • Soutěžní choreografie: Věnujeme se tvorbě a procvičování choreografií pro soutěže a vystoupení.
 • Průřez tanečními styly: Explore různé taneční žánry jako moderna, contemporary, klasický tanec, jazz a herectví.
 • Zhodnocení a Diskuze: Společně hodnotíme lekci a diskutujeme o pokroku a dalších cílech.
 • Plán pro příští hodinu: Nastíníme, co nás čeká a jak se můžeme připravit.

Specializace:

 • Moderní tanec: Podporujeme kreativní výraz a svobodu pohybu v moderním tanci.
 • Contemporary dance: Pracujeme s emocemi a energií pohybu, který tento taneční styl nabízí.
 • Klasický tanec: Učíme se elegantním pohybům a technice klasického baletu.
 • Jazz dance: Zkoumáme energii a rytmus jazzového tance.
 • Herectví a improvizace: Propojujeme herectví s tancem a rozvíjíme schopnost spontánního projevu.
 • Výrazový tanec: Vytváříme pohybové příběhy a vyjadřujeme emoce tancem.

Další Aktivity:

 • Individuální přístup: Každé dítě má prostor pro individuální růst a podporu.
 • Estetická průprava: Kombinujeme techniku s uměleckým vyjádřením. Učíme se nejen tančit, ale jak být graciózní a sebevědomí na jevišti
 • Veřejná vystoupení a soutěže: Dáváme příležitost prezentovat své dovednosti a soutěžit.
 • Příprava autorských představení: Podporujeme tvorbu vlastních choreografií a představení.
 • Spolupráce a mezinárodní kontakty: Nabízíme možnost spolupráce s tanečními skupinami a agenturami v zahraničí.

Letní příprava – Intensive Week: Letní soustředění s intenzivním tréninkem a rozvojem dovedností a pro mladší děti Minicamp Pohoda.

Prázdninová a víkendová soustředění: Příležitost trénovat i mimo standardní hodiny.

 • Přestupy do vyšších týmů: Podporujeme postup dětí podle výkonnosti a celkového přístupu k tanci, úroveň dovedností a docházky.
 • Nábory dětí: Nové náborové termíny v červnu a září.

Tímto se snažíme vytvořit inspirativní a rozmanitou taneční výuku, která podporuje rozvoj dětí ve všech aspektech tance a uměleckého vyjádření.

01
CLASS

Přípravka A, předškolní věk 4–5 let

Frekvence tréninků: Jednou týdně podle rozvrhu talentového centra.

Průběh tréninku:

 • Úvodní zahřátí: Začínáme lehkým zahřátím a rozcvičkou, aby se děti připravily na aktivitu.
 • Strečink: Procvičujeme jednoduché strečinkové cviky k uvolnění svalů a zlepšení flexibility.
 • Taneční a herecká improvizace: Dětem dáváme prostor pro volný pohyb a herectví podle hudby.
 • Taneční seznamování: Učíme základní taneční pohyby a jednoduché choreografie.
 • Hry a zpěv: Zapojujeme do hodiny různé hry a zpěv, které podporují radost z pohybu a spolupráci.

Taneční a technická průprava:

 • Taneční gymnastika a akrobacie: Procvičujeme základní prvky taneční gymnastiky a bezpečné akrobatické cvičení.
 • Technické detaily: Zaměřujeme se na správné držení těla, krokové variace a koordinaci pohybů.
 • Estetická a verbální průprava: Podporujeme estetický smysl a schopnost vyjadřování se.

Speciální akce:

 • Vánoční a závěrečná veřejná vystoupení (Openclass): Děti mají příležitost prezentovat své dovednosti před publikem.

Přechod do vyššího týmu:

 • Možnost přestupu: Podle výkonnosti a věku je možnost přestupu do vyššího týmu zvážena trenérským týmem.

Důraz je kladen na zábavné a hravé seznámení dětí s tancem. Během tréninků se děti učí základní taneční pohyby a techniky, rozvíjejí svou kreativitu a schopnost vyjádření prostřednictvím pohybu a herectví. Výuka je přizpůsobena věku a schopnostem dětí, aby se cítily pohodlně a bezpečně při objevování svých tanečních dovedností.

02
CLASS

Přípravka B, předškolní věk 5-7 let

Frekvence tréninků: Jednou týdně podle rozvrhu talentového centra.

Průběh tréninku:

 • Zahřívací rozcvička: Začínáme s energickou rozcvičkou, která připravuje tělo na fyzickou aktivitu.
 • Strečink: Procvičujeme svaly a zlepšujeme flexibilitu pomocí různých strečinkových cviků.
 • Taneční a herecká improvizace: Dětem dáváme prostor pro spontánní vyjádření se tancem a herectvím.
 • Variační skladby a rytmické sestavy: Učíme děti jednoduché choreografie a taneční sekvence podle hudby.
 • Hry a zpěv: Zapojujeme do hodiny různé zábavné aktivity, které podporují spolupráci a radost z tance.

Taneční a technická průprava:

 • Taneční a herecká improvizace: Podporujeme kreativitu a spontánnost dětí ve výrazu tancem a herectvím.
 • Taneční gymnastika a akrobacie: Procvičujeme základní prvky taneční gymnastiky a bezpečné akrobatické cvičení.
 • Technika: Zaměřujeme se na zdokonalení taneční techniky včetně krokových variací, držení těla a chůze.

Základy moderny:

 • Moderní tanec: Seznámení s moderním stylem tance a jeho základními prvky.

Estetická a verbální průprava:

 • Podporujeme estetický smysl a schopnost vyjádření se, včetně verbálního vyjadřování.

Speciální akce:

 • Vánoční a závěrečná veřejná vystoupení (Openclass): Děti mají možnost prezentovat své dovednosti před publikem.
 • Přestup do soutěžního týmu Miniděti: Pro pokročilé děti je možnost přestupu do soutěžního týmu Miniděti po absolvování talentové zkoušky nebo na doporučení trenéra.

Další možnosti:

 • Alternativní volnočasové aktivity: Pro děti, které nevyhovují standardům soutěžního týmu nebo zvolí s rodiči jiný volnočasový přístup k výuce, je možnost přestupu do jiných tanečních a sportovních kroužků nabízených Střediskem volného času Radovánek.

Poznámka:

Dětem poskytujeme pokročilejší základy tance a herectví. Díky variabilitě aktivit a přípravě na veřejná vystoupení získávají děti důvěru v sebe sama a radost z prezentace svých dovedností.. Přípravka B je tak prostředím, kde se děti nejen učí tancovat, ale také rozvíjejí své osobnostní a sociální dovednosti.

03
CLASS

Miniděti, školní věk od 7-9 let

Frekvence tréninků: 2x týdně dle rozvrhu talentového centra, s možností zařazení víkendových tréninků v 2. pololetí.

Průběh tréninku:

 • Přivítání a seznámení: Začínáme s přátelským uvítáním a stručným přehledem toho, co nás čeká.
 • Rozcvičení a strečink: Zahájíme s rozcvičkou a strečinkem k přípravě těla na náročnější pohyby.
 • Taneční technika: Procvičujeme taneční techniku včetně skoků, krokových variací a základů baletu.
 • Taneční a herecká improvizace: Dáváme dětem prostor pro vyjádření se tancem a vlastním hereckým projevem
 • Variační skladby: Učíme děti různé taneční sekvence a choreografie.
 • Příprava soutěžní choreografie: Pracujeme na vytvoření a procvičení soutěžní choreografie se zapojením dětí do celého procesu tvorby choreografie. Každý vlastní nápad je pro nás invencí lépe děti pochopit a tak správně nasměrovat.

Taneční a technická průprava:

 • Taneční a herecká improvizace: Rozvíjíme kreativitu a spontánnost dětí v tanci a hereckém projevu
 • Základy moderny a contemporary dance: Seznámíme děti s prvky moderního a současného tance.
 • Jazz dance: Procvičujeme energické a rytmické pohyby jazzového tance.
 • Taneční gymnastika a akrobacie: Pokračujeme v rozvoji základních dovedností v taneční gymnastice a akrobacii.
 • Technické detaily: Zaměřujeme se na zdokonalení taneční techniky, držení těla, skoků, toček, krokových variací a floorworku.

Veřejná vystoupení a Dance Tour:

 • Děti mají možnost účasti na veřejných vystoupeních a soutěžích v rámci Dance Tour.

Přestup do soutěžního týmu:

 • Podle výkonnosti je možnost přestupu do soutěžního týmu Děti, určeného pro pokročilé tanečníky.

Alternativní možnosti:

 • Pro děti, které nevyhovují standardům soutěžního týmu nebo upřednostňují jiné aktivity, je k dispozici přestup do jiných tanečních a sportovních kroužků nabízených Střediskem volného času Radovánek.

Poznámka:

Tým Miniděti poskytuje dětem ve věku 7-9 let komplexní taneční výuku s důrazem na techniku, tvorbu choreografií a soutěžní přípravu. Děti se rozvíjejí nejen v tanečních dovednostech, ale také ve spolupráci v týmu, kreativitě a sebedůvěře. Učení se samostatnosti a dodržování pravidelné docházky jsou klíčové pro jejich taneční vzdělání.

04
CLASS

Děti, školní věk 9-12 let

Frekvence tréninků: 3x týdně podle rozvrhu talentového centra, s možností rozšíření o víkendové a prázdninové tréninky během soutěžního období.

Průběh hodiny:

 • Přivítání a seznámení: Zahájení tréninku přátelským uvítáním a přehledem plánu hodiny.
 • Rozcvičení a strečink: Dynamické rozcvičení a protažení těla pro přípravu na náročnější tréninkové lekce
 • Taneční technika: Procvičování skoků, krokových variací, základů baletu a floorworku.
 • Taneční a herecká improvizace: Podpora kreativity a spontánního vyjádření se tancem. Hledání různých hereckých prvků, které pomohou dotvořit taneční vyjádření.
 • Posilování: Posilování svalů nezbytných pro taneční výkon.
 • Variační skladby: Procvičování různých choreografií a tanečních sestav.

Taneční a technická průprava:

 • Taneční a herecká improvizace: Rozvíjení kreativity a expresivity v tanci a herectví.
 • Moderní a Contemporary dance: Seznámení s prvky moderního a současného tance.
 • Jazz Dance: Procvičování energických a rytmických pohybů jazzového tance.
 • Taneční gymnastika a akrobacie: Rozvoj základních dovedností v taneční gymnastice a akrobacii.
 • Technické detaily: Zlepšování držení těla, skoků, toček, krokových variací a floorworku.

Individuální přístup a profesionální standardy:

 • Profesionální lektorský tým: Zajištění individuálního přístupu a vysokých profesionálních standardů ve výuce.
 • Kreativita a zapojení: Podpora kreativity a maximální zapojení dětí ve výuce.
 • Docházka a spolupráce: Důraz na pravidelnou docházku a týmovou spolupráci.

Veřejná vystoupení a soutěže:

 • Účast na Dance Tour: Možnost soutěžního zařazení v různých kategoriích Dance Tour.
 • Příprava tanečních projektů: Účast na veřejných vystoupeních a příprava soutěžních choreografií.

Přestup a alternativní možnosti:

 • Přestup do soutěžního týmu Junioři: Možnost přestupu podle věku a výkonnosti, určeného trenérským týmem.
 • Volba alternativních aktivit: Nabídka přestupu do jiných tanečních a sportovních kroužků pro děti, které nevyhovují standardům soutěžního týmu nebo mají zájem o jiné aktivity.

Poznámka:

Tým Děti vytváří prostředí, kde se děti nejen učí tancovat, ale také rozvíjejí svou kreativitu, sílu a vytrvalost. S důrazem na individuální výkon a profesionální standardy, tým poskytuje prostor pro osobní rozvoj a týmovou spolupráci. Účast na veřejných vystoupeních a soutěžích nabízí dětem možnost projevit svůj talent a získat cenné zkušenosti v taneční komunitě.

 

05
CLASS

Junioři 1, školní věk 12-14 let

Frekvence Tréninků: 3x týdně s možností přidání víkendových a prázdninových tréninků, individuální trénink dle potřeb a výběr ze sól, duet, malých skupin a formací.

Průběh Hodiny:

 • Speciálně vedené lekce: Vedou je lektoři talentového centra s bohatými zkušenostmi.
 • Přivítání a seznámení: Úvodní pozdrav a přehled plánu hodiny.
 • Rozcvičení a strečink: Dynamická rozcvička a strečink pro přípravu těla na náročné taneční pohyby.
 • Taneční technika: Procvičování skoků, krokových variací a techniky klasického baletu.
 • Taneční a herecká improvizace: Podpora kreativity a hereckého vyjádření se.
 • Variační skladby: Nastudování různých choreografií a tanečních sestav.
 • Posilování: Cvičení pro posílení svalů a zlepšení výkonnosti.

Taneční a technická průprava:

 • Taneční a herecká improvizace: Rozvíjení kreativity a výrazu v tanci a herectví.
 • Moderní a Contemporary dance: Seznámení s moderními tanečními styly a současným tancem.
 • Klasický balet a scénický tanec: Procvičování techniky klasického baletu a scénického tance.
 • Jazz dance: Cvičení energických a rytmických pohybů jazzového tance.
 • Taneční gymnastika a akrobacie: Rozvoj dovedností v taneční gymnastice a akrobacii.
 • Technické detaily: Zlepšování držení těla, skoků, toček, krokových variací a floorworku.

Individuální přístup a profesionální standardy:

 • Profesionální přístup: Zajištění individuálního přístupu a vysokých standardů ve výuce.
 • Kreativita a zapojení: Podpora kreativity a maximálního zapojení tanečníků během tréninků a tvorby choreografií
 • Docházka a disciplína: Důraz na pravidelnou docházku a disciplínu.

Veřejná vystoupení a soutěže:

 • Účast na Dance Tour: Soutěžní zařazení a příprava na veřejná vystoupení a soutěžní choreografie.

Přestup a alternativní možnosti:

 • Přestup do Juniorského Týmu 2: Možnost přestupu dle věku a výkonnosti.
 • Volba alternativních aktivit: Nabídka přestupu do jiných tanečních a sportovních kroužků pro děti, které nevyhovují standardům soutěžního týmu nebo mají zájem o jiné aktivity nabízené Střediskem volného času Radovánek.

Poznámka:

Juniorský tým 1 je základnou pro budoucí tanečníky v nejvyšším tým Inspira. S důrazem na individuální rozvoj, kreativitu a profesionální přístup podporuje k tanci každého člena. Účast na soutěžích a veřejných vystoupeních umožňuje dětem projevit svůj talent a posunout své dovednosti na další úroveň.

 

06
CLASS

Junioři 2, školní věk 12-15 let

Frekvence Tréninků: 3x týdně s možností přidání víkendových a prázdninových tréninků, individuální trénink dle potřeb a výběr ze sól, duet, malých skupin a formací.

Průběh Hodiny:

 • Speciálně vedené lekce: Vedou je lektoři talentového centra s bohatými zkušenostmi.
 • Přivítání a seznámení: Pozdravení a přehled plánu hodiny.
 • Rozcvičení a Strečink: Dynamická rozcvička a strečink pro přípravu těla na náročné taneční pohyby.
 • Taneční technika: Procvičování skoků, krokových variací a techniky klasického baletu.
 • Taneční a herecká improvizace: Podpora kreativity a hereckého vyjádření se.
 • Variační skladby: Nastudování různých choreografií a tanečních sestav za účelem zlepšení tanečnosti a individuálního vyjádření.
 • Posilování: Cvičení pro posílení svalů a zlepšení výkonnosti.

Taneční a technická průprava:

 • Taneční a herecká improvizace: Rozvíjení kreativity a výrazu v tanci a herectví.
 • Moderní a Contemporary dance: Seznámení s moderními tanečními styly a současným tancem.
 • Klasický balet a scénický tanec: Procvičování techniky klasického baletu a scénického tance.
 • Jazz Dance: Cvičení energických a rytmických pohybů jazzového tance.
 • Taneční gymnastika a akrobacie: Rozvoj dovedností v taneční gymnastice a akrobacii.
 • Technické detaily: Zlepšování držení těla, skoků, toček, krokových variací a floorworku.

Individuální přístup a profesionální standardy:

 • Profesionální přístup: Zajištění individuálního přístupu a vysokých standardů ve výuce.
 • Kreativita a zapojení: Podpora kreativity a maximálního zapojení tanečníků.
 • Docházka a disciplína: Důraz na pravidelnou docházku a disciplínu.

Veřejná vystoupení a soutěže:

 • Účast na Dance Tour: Soutěžní zařazení a příprava na veřejná vystoupení a soutěžní choreografie.

Přestup a alternativní možnosti:

 • Přestup do  Týmu „Inspiro“: Možnost přestupu dle věku a výkonnosti.
 • Volba alternativních aktivit: Nabídka přestupu do jiných tanečních a sportovních kroužků pro děti, které nevyhovují standardům soutěžního týmu nebo mají zájem o jiné aktivity v rámci nabídky Střediska volného času Radovánek.

Poznámka:

Juniorský tým 2 je prostředím pro tanečníky ve věku 12-15 let, kde se klade důraz na individuální rozvoj, kreativitu a profesionální přístup. Soutěžní zařazení a účast na veřejných vystoupeních poskytují dětem možnost projevit svůj talent a získat cenné zkušenosti v tanečním světě. Tým klade důraz na maximální zapojení, disciplínu a reprezentaci Storm Ballet.

07
CLASS

Inspiro, školní věk 14+

 • Frekvence tréninků: 3× týdně dle rozvrhu talentového centra, s možností přidání víkendových a prázdninových tréninků podle potřeby.
 • Účastníci: Děti a tanečníci ve věku 14 let a více.
 • Zařazení do Dance Tour: Soutěžní účast v Profi kategorii, extralize a na tuzemských a mezinárodních soutěžích, s možností výběru malých skupin, sól, a duet.

Průběh hodiny:

 1. Přivítání a seznámení s náplní hodiny: Výklad cílů a plánovaných aktivit.
 2. Rozcvičení a zahřátí: Důraz na přípravu těla pro náročné taneční aktivity.
 3. Posilování a protažení: Posílení a zvýšení flexibility pro lepší výkony.
 4. Taneční technika: Klasický balet – zdokonalení techniky, trénink skoků, krokových a tanečních variací
 5. Taneční variace a akrobacie: Nácvik choreografií a zdokonalení tanečních dovedností.
 6. Průřez tanečními styly: Seznámení s různými tanečními žánry a jejich kombinacemi.
 7. Improvizace: Podpora tvůrčího myšlení a spontánního projevu.
 8. Závěr hodiny: Diskuze, shrnutí tréninku a plánování dalších kroků.

Specializace:

 • Moderna a contemporary dance
 • Jazz dance
 • Scénický a klasický tanec
 • Taneční a herecká improvizace
 • Taneční gymnastika a akrobacie
 • Trenérská praxe a spolupráce napříč týmy Storm Ballet

Poznámka:

Tým Inspiro představuje vrcholné a nejstarší tanečníky talentového centra ve věku 14 let a více. S důrazem na soutěžní účast v Profi kategorii, extralize a mezinárodních soutěžích, tento tým nabízí příležitost pro rozvoj dovedností v sólech, duetech a malých skupinách. S vedením zkušených lektorů se členové Inspira podílejí na tvorbě soutěžních choreografií a pravidelně se zapojují do tréninkových aktivit. Důraz je kladen na individuální růst, profesionální přístup a vzornou reprezentaci Storm Ballet. Dodržování vysokých standardů, včetně disciplíny a správné životosprávy, je klíčem k úspěchu v tomto týmu.

08
CLASS

Sólisté (kategorie Děti, Junioři, Dospělí)

 • Frekvence tréninků: Individuální domluva s možností využití víkendů a individuálních soustředěních.
 • Účastníci: Děti a tanečníci ve věku od 8 let a více, splňující podmínky sólisty tanečníka Storm Ballet, které určuje trenérský tým.

Průběh tréninků:

 1. Stanovení cílů a plánování: Diskuse o individuálních cílech a plánech tréninků.
 2. Technická příprava: Nácvik technických dovedností odpovídajících kategorii sólisty.
 3. Choreografie a interpretace: Nastudování choreografií a zdokonalování interpretace.
 4. Improvizace a vlastní tvorba: Podpora tvůrčího myšlení a osobního projevu.
 5. Posilování a strečink: Posílení a zvýšení flexibility pro nejlepší taneční výkony.
 6. Příprava na soutěže a vystoupení: Tréninkové aktivity zaměřené na reprezentaci Storm Ballet na mistrovských soutěžích a dalších projektech.
 7. Závěrečná diskuse a plánování: Shrnutí tréninku a plánování dalších kroků v přípravě.

Kritéria pro získání a udržení titulu sólista:

 • Příkladný a profesně bezchybný přístup v oblasti tréninků, zkoušek a vystoupení.
 • Dodržování etiky, životosprávy a studijních výsledků.
 • Morální, fyzické a technické schopnosti.
 • Respekt, empatie a součinnost s trenérem a týmem.
 • Udržení vysokého výkonu a aktivního přístupu k tréninkové činnosti.

Poznámka:

Tým sólistů představuje elitní skupinu talentovaných tanečníků, kteří jsou základem pro reprezentaci Storm Ballet na různých soutěžích a vystoupeních. Jejich práce a úsilí nejenže formuje jejich vlastní taneční dovednosti, ale také slouží jako inspirace a motivace pro ostaní děti. Každý sólista je vzorem disciplíny, profesionálního přístupu a tvůrčího nasazení, což z něj činí neodmyslitelnou součást Storm Ballet.